Projekti tööprogramm

WP1 Juhtimine

Tööprogramm 1 (juht University of Eastern Finland) tegeleb projekti juhtimisega, hindamisega, finantsküsimustega ning partneritevahelise koostöö reguleerimisega. WP1 eesmärk on tagada uurimisprojekti efektiivne toimimine: õigeaegselt esitatud aruanded projekti tulemustest vastavalt tööplaanile, töökorralduslike küsimuste asjakohane lahendamine, tihe koostöö Euroopa Komisjoniga.

WP1 eesmärgid:

  • Projekti kõigi eesmärkide õigeaegne saavutamine ja etteantud eelarves püsimine.
  • Pidev projekti tegevuste kvaliteedi jälgimine ja teaduslike ning tehnoloogiliste tulemuste tagamine projekti kestvuse ajal (sh. ka projekti tulemuslikkuse hindamine).
  • Projekti tegevuste auditeerimine tagamaks finantsvahendite asjakohast kasutamist. 
  • Tegevusplaani tagamine riskide ja konfliktide maandamiseks ja lahendamiseks.
  • Toimiva koostöö tagamine projekti partnerite ning partnerite ja Euroopa Komisjoni vahel ning läbipaistvate otsuste tegemine projekti juhtimisel.
  • Projekti efektiivne juhtimine ning hea koostöö tagamine projekti partnerite vahel.

WP2 Kontseptsioon

Tööprogrammi 2 (juht University College London) eesmärk on tagada selged ja detailsed juhised projekti teoreetilise kontseptsiooni koostamiseks ning koostada kontseptsioon, mis hõlmab endas nii õpilaste motiveerimist valimaks loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast karjääri kui ka kõiki teisi aspekte, mis on seotud projekti erinevate etappidega. WP2 eesmärk täidetakse kriteeriumipõhise erialase kirjanduse metaanalüüsiga projekti alguses. Metaanalüüs hõlmab eelkõige järgmisi aspekte: huvi, motivatsioon, relevantsus, atraktiivsus, stsenaariumid, karjäär, karjäärivalikud. Metaanalüüsis käsitlevad aspektid on läbiarutatud fookusgrupi intervjuudes ning kaasatud on ka inimesi tööstusest.

WP3 Karjäärivõimalusi tutvustavate stsenaariumite loomine ja analüüsimine

Tööprogramm 3 (juht University of Tartu) eesmärk on koostada valik karjäärivõimalusi tutvustavaid stsenaariume, mida saab kasutada loodusainete tundides õpetamisel. Stsenaariumid tuginevad loodusteaduste- ja tehnoloogiaga seotud karjäärivõimalustele, mis peamiselt on seotud Euroopale väljakutset pakkuvate valdkondadega: energia, vesi, jäätmed, kliimamuutus, toit, tervis ja transport. Nimetatud valdkonnad on interdistsiplinaarsed ning on käsitletud ka Euroopa riikide õppekavades.

Õpilaste karjääriteadlikkuse tõstmiseks loodusteaduste- ja tehnoloogiavaldkonnas kasutatakse erinevaid võimalusi: virtuaalsed stsenaariumid, rollimängud, pildid, tekst, videod, tööstuste külastused. Stsenaariumite eesmärk on initsieerida õppimist, millele järgneb õppimine läbi uurimusliku tegevuse ning sotsiaalteadusliku otsuse tegemine. Õppeprotsess toetab õpilaste koostööoskuse, loovuse ja põhjendamisoskuse kujunemist. Stsenaariumid ei too välja ainult teadmisi, vaid keskenduvad ka oskustele, mida on vaja hilisemas tööelus.

WP4 Õpikäsituse rakendamine põhikoolis

Tööprogrammi 4 (juht University College London) eesmärk on koguda tõendeid karjäärivõimalusi tutvustavate stsenaariumite kasutamise mõjust õpilastele loodusainete tundides. Erilise tähelepanu all on seejuures stsenaariumite kasutamise mõju õpilaste huvile õpingute vastu loodusteaduslikus erialal. WP4 raames luuakse õpikeskkonnad, mis on seotud WP3 teemadega ning kasutades vastavaid stsenaariume loodusteaduslike õppeainete õpetamisel põhikoolis. Iga partner korraldab 5 karjääriteadulikkusele suunatud õpikäsituse rakendamist põhikoolis kogu projekti jooksul ning uurib nende rakendamise mõju: õpilaste karjäärieelistused, õpilaste kogemused, õpilaste koolivälised tegevused (hobid, kuulumine klubidesse).

Õpikäsituse rakendamise mõju uuring viiakse läbi kasutades valideeritud küsimustikke, intervjuusid, fookusgruppide arutelusid, narratiive ja vaatlusi. Olemasolevaid ressursse (nt SCIENTIX) kasutatakse õpikeskkonna loomiseks. Tööprogramm sisaldab ka koolitusprogrammi koostamist projekti konsortsiumi sees, mis võimaldab selle liikmetel saada põhjalik ja detailne ülevaade metoodikast ja instrumentidest, mis on projekti raames koostatud.

WP5 Loodusteaduslike ainete õppimine ja karjäärivalikud

Tööprogrammi 5 (juht University of Bonn) eesmärk on selgitada välja nii õpilaste huvi kujunemine, planeeritavad õpingud loodusteaduste valdkonnas ja tulevased karjäärivalikud kui ka loodusteaduslikku sisu omavad tegevused väljaspool kooli. Tööprogrammi eesmärk saavutatakse kasutades eel- ja järelküsimustikke kolme aasta jooksul. Lisaks küsimustikele kasutatakse ka intervjuusid. Tööprogrammi tulemusena uuritakse seoseid õpilaste kogemuste vahel loodusteaduslikes õpingutes, karjääriteadlikkuses ja nende enda tulevastes karjäärivalikutes.

WP6 Dissemineerimine

Tööprogramm 6 (juht University of Cyprus) eesmärk on dissemineerida projekti tulemusi, tegeleda projekti käigus tekkivate teadmiste ja intellektuaalse omandi õigustega, suurendada projekti partnerite ja teiste kaasatud partnerite teadlikkus, teadmisi ja võimekust kasutada ning edasi arendada projekti käigus kujunenud kontseptsiooni ja kasutatud meetodeid ning tagada projekti temaatika jätkusuutlik areng.

Tööprogrammi eesmärk on ka dissemineerida tööpakettide 2-5 tulemusi erialastes teadusajakirjades, tagada tulemuste kättesaadavus nii teadlastele kui ka õpetajatele, poliitikutele ja arvamusliidritele. Tööprogrammi tulemusena valmib kogu projekti lõppraport.